Den Mörka Materien

av Josef Kemény


Om man på kvällen beskådar det vida, stora himlavalvet ser man tydligt hur stjärnorna hänger i den mörka materien som omsluter hela universum. Detta är den verkliga mörka materien som man kallar för himlen. Det finns två olika typer av denna mörka materia. Dels en typ mellan stjärnorna i själva galaxerna, bild A och B och dels en annan typ av materia mellan galaxerna, bild C och D.
Bilderna A och B avser mörk materia i galaxerna medan C och D avser mörk materia mellan galaxerna.


Om vi mycket noggrant beskådar himlavalvet med blotta ögat ser vi att himlen består av en svart eller mörkblå materia, i vilken det finns en annan typ av materia i form av solar, stjärnor och galaxer. Med andra ord; materia finns skapad i materian. Vad innebär det att när en materia är placerad i en annan materia och vad är det som händer där? Om det är möjligt att en materia kan placeras i en annan materia kan det betyda att ett flertal andra typer av materia kan placeras i varandra utan att vi kan upptäcka den gömda materien. Hemligheten med detta är att varje materia är uppbyggd på sitt respektive vibrationsplan, ett frekvensområde som vi inte kan se med blotta ögat. För närvarande känner man till sju sådana olika materia i vår galax, Vintergatan. Galaxen utgörs i sin tur av sju olika världar i respektive mörka materia på en och samma plats. Detta kallar vi för det lilla himlavalvet.

Del-1, Den Mörka Materien i Vintergatan


Med dessa sju bilder försöker jag illustrera de sju olika världarna på var sitt vibrationsplan i respektive mörka materia. Bilderna är numrerade från vibrationsplan 1 till 7.


Bild1: Denna bild visar ett vulkanutbrott i vår värld. På detta vibrationsplan kan vi se hur solar och stjärnor brinner.

Bild 2: Ändrar man på den mörka materiens frekvensområde hamnar man på ett annat vibrationsplan på samma plats. Dess tillhörande ljus är osynligt för oss. Där möter vi en annan värld som är helt oberoende av den värld som befinner sig på vibrationsplan 1.

Bild 3: Ändrar man ytterligare på den mörka materiens frekvensområde kommer man att besöka en tredje värld på motsvarande vibrationsplan med tillhörande ljus.

Bild 4: Detta landskap symboliserar den fjärde världen i den mörka materien som befinner sig på samma plats som de tre andra världarna, fast på sitt motsvarande vibrationsplan, osynligt för oss och totalt oberoende av de andra världarna.

Bild 5: Detta landskap symboliserar den femte världen i den mörka materien, också den på sitt eget vibrationsplan med tillhörande ljus och oberoende av de ovan nämnda världarna.

Bild 6: Detta landskap illustrerar den sjätte världen i den mörka materien, på sitt vibrationsplan, med sitt tillhörande ljus, som också är oberoende av de ovan nämnda världarna.

Bild 7: Denna havsbild illustrerar den sjunde världen i den mörka materian, också den på sitt eget vibrationsplan med tillhörande ljus som är osynligt för oss.
Observera att dessa sju bilder är tagna här på jorden.

Om man ändrar den mörka materiens frekvensområde så kan man ögonblickligen befinna sig på ett annat vibrationsplan i samma mörka materia med tillhörande ljus. Det är dock endast på vårt vibrationsplan som det svarta hålet uppfattas som svart, för de andra vibrationsplanen syns det som vitt ljus. Vi känner för närvarande till sju olika världar som befinner sig på sitt respektive vibrationsplan, alla med sitt tillhörande ljussken, alla oberoende av varandras existens. Konkret betyder detta att varje planet och varje måne är bebodda av varelser på alla vibrationsplan i varje solsystem i vår galax.
Symboliskt illustrerar dessa sju olika bilder de sju olika världarna på sitt respektive vibrationsplan med tillhörande ljussken, i den mörka materien. Med andra ord; de sju olika världarna med olika frekvensområde i ett och samma läge bildar tillsammans den mörka materien. Kommunikationen mellan dessa sju världar är de så kallade flygande tefaten. Deras specialkonstruerade motorer som hänger i underdelen av farkosten gör det möjligt att resa från det ena vibrationsplanet till det andra. De förflyttar sig ögonblickligen från den ena världen till den andra genom att motorerna ändrar materian i rymdfarkostens frekvensläge. På det viset försvinner rymdfarkosten från vårt synfält trots att den befinner sig i samma läge.
Om vi lägger ihop bilderna 1 till och med 7 som ovan får vi fram samma mörka materia som bild U visar, ursprungsmaterien i vår galax. Stjärnorna är dess atomvärld.

Kort Sammanfattning

Som redan nämnts, har varje vibrationsvärld sitt speciella ljussken som karaktäriserar just den världen. Varje vibrationsvärld har sitt eget globala gravitationsfält. I sex av sju vibrationsvärldar ses solen som ett mörkare klot som är möjligt att promenera och leva på. Om vi beskådar himlavalvet på kvällen ser vi massor av stjärnor på himlen. Dessa stjärnor är ingenting annat än den mörka materians atomvärld, som består av miljontals solsystem i vår galax. Denna mörka materia återfinns i varje galax. Samtidigt kan vi konstatera att majoriteten av stjärnorna lever, så här är det frågan om levande materia. Kommunikationen mellan dessa sju vibrationsvärldar är att kunna konsten att ändra på materiens frekvensläge. Man kan inte förändra den mörka materiens frekvensläge, men man kan däremot bygga en rymdfarkost som har förmågan att själv kunna ändra på sin materias frekvensläge. På det viset kan man ögonblickligen besöka alla vibrationsvärldar, var och en bebodda av varelser vilka naturligtvis är osynliga för oss i vår vibrationsvärld. När en rymdfarkost försvinner ögonblickligen, ändrar den sin materias frekvensläge och blir osynlig för oss medan den samtidigt befinner sig på en och samma plats i en annan vibrationsvärld.

Del-2, Den Mörka Materien mellan Galaxerna

Det är mycket viktigt att kunna skilja de två mörka materierna åt. Den mörka materien som finns i själva galaxen, det vill säga det lilla himlavalvet, enligt bild A och B och den mörka materia som finns mellan galaxerna, det vill säga det stora himlavalvet, enligt bild C och D. Se ovan.

I den mörka materien som finns i galaxerna, återfinns i själva materian sju oberoende världar på sitt respektive vibrationsplan. Men frågan är hur många vibrationsvärldar det finns i den mörka materien mellan galaxerna. Enligt min vetskap finns det bara en. Om man skulle kunna ändra på det stora himlavalvets frekvensläge, skulle man kunna finna hav på ett annat vibrationsplan som skulle vara det nya stora himlavalvet, även så kallad mörk energi i vilken galaxerna skulle kunna simma som i bild K. Se vidare länken Universum.

Figur 4a illustrerar fyra olika vibrationsvärldar i en och samma mörka materia i vår galax. Gemensamt kännetecknas de fyra olika världarna av att dessas materiebyggstenar består av en positivt laddad kärna eller sol och en negativt laddad elektron eller planet. Omkring den positivt laddad kärnan kretsar de negativt laddade elektronerna, detta är så kallad koinomateria

Figur 4b illustrerar de tre olika vibrationsvärldar som består av en negativt laddad kärna eller sol och en positivt laddad positron eller planet. Omkring den negativt laddade kärnan kretsar de positivt laddade positronerna, detta är så kallad antimateria.
I galaxens inre är förhållandet omvänt. Där består fyra världar av antimateria och tre av koinomateria

Världarna är totalt oberoende av varandra. Konkret betyder detta att alla solsystem, solar, planeter, månar och galaxer är bebodda på andra frekvenslägen och på grund därav ser vi inga andra befolkningar i vårt solsystem. Denna vibrationsvärld nummer 1 är nämligen dödens värld och alla som kan flyr härifrån på grund av att detta vibrationsplan ligger närmast materiens synliga atomvärld.
Observera att båda figurerna visar symboliska skillnader mellan koinomateria och antimateria.
Kommunikationen mellan de sju olika vibrationsvärldarna sker med olika typer av rymdfarkoster. Ovan så kallade flygande tefat eller spaningsskepp.
Här visas de cigarrformade moderskeppen. På några bilder syns när spaningsskepp lämnar moderskeppet. Dessa rymdfarkoster kommer hit från alla vibrationsvärldar. Beviset att den mörka materien består av sju skilda världar är rymdskeppens ögonblickliga försvinnande trots att de står kvar i samma läge och att man i religionen kan läsa om ”sju himlar”, som är lika med sju världar. Se vidare länken Universum så upptäcker du hela sammanhanget.
Klimatförändringar
The End of Science

Gå tillbaka