Klimatförändringar - Den Kosmiska Tidsåldern

av Josef Kemény

Klimatförändringar beror bl a på den välkända Växthuseffekten samt den Kosmiska Strålningen.

Växthuseffekten

Begreppet växthus effekt känner väl de flesta till och att den påverkar klimatförändringarna med negativt resultat. Med andra ord; den orsakar naturkatastrofer i form av bland annat översvämningar och orkaner. Växthuseffekten skapades av jordens befolkning och dess industri. Den är vetenskapligt dokumenterad och mer behöver man inte nämna om den.

Den Kosmiska Strålningen

Vår galax, Vintergatan, har en diameter av ca 100.000 ljusår. Vårt solsystem befinner sig ca 28.000 ljusår från Vintergatans centrum. I Vintergatan, liksom i varje galax finns i centrum ett svart hål som drar åt sig all materia, inklusive ljuset. Vårt solsystem är därför på väg mot Vintergatans centrum med en hastighet av ca 1000km/timme. Närmare galaxens centrum, det så kallade svarta hålet, accelererar hastigheten till ca 1400km/timme.


Vintergatans centrum och vårt solsystem.


Det Svarta Hålet (1)

I varje galax finns ett så kallat svart hål och enligt författarna Nigel Henbest och Adrian Berry lyder definitionen för det svarta hålet ”Där tiden stannar och rymden kollapsar”. Svarta hål vänder upp och ner på allting vi vet om verkligheten. De är oändligt täta, förvrider tid och rum och är kanske rent av i direktkontakt med en ny värld som håller på att skapas. Det astronomer har hävdat i sina teorier är fullständigt rätt, nämligen att vi är på väg mot det svarta hålet. Först med att vetenskapligt dokumentera det svarta hålet var den tyske astronomen Karl Schwatzschild, 1916.

Det Svarta Hålet (2)

En del astronomer hävdar att vi skulle kunna färdas in i ett svart hål och ögonblickligen dyka upp i en anan värld. Det svarta hålet är en port till en ny värld som håller på att skapas i galaxens inre. Detta innebär att porten befinner sig på ett annat vibrationsplan som är osynligt för oss och att materia som har samma frekvens eller vibrationsläge utan hinder kan passera igenom. Alltså, genom att det svarta hålet suger i sig materia såsom solar och stjärnor, placerar galaxerna alla sina solsystem invändigt i samma ordning och livet fortsätter då i galaxens inre. I framtiden kommer allt som vi ser utvändigt på en galax att hamna i dess inre och himlavalvet kommer aldrig mer att synas från de andra galaxerna. Man kan jämföra en galax med en handske som vänds ut och in.

I galaxens inre råder ”antimateria” system. Antimateria kännetecknas av att dess atomkärna bestående av antineutroner och antiprotoner är negativt laddad och de positroner som kretsar kring kärnan är positivt laddade. Så kallad ”koinomateria” (som hela vår närmaste omgivning består av) finns på galaxens yttre sida och kännetecknas av att dess atomkärna består av neutroner och protoner som är positivt laddade samt dess kringkretsande elektroner som är negativt laddade.

All levande materia; solar, stjärnor, planeter och månar kommer att genomgå en så kallad ”fysisk förnyelse”. Det vill säga, varje levande himlakropps materia kommer att omvandlas till ett annat vibrationsplan desto närmare galaxens centrum den kommer. Även vårt solsystem ingår i detta förlopp, ty vi är också på väg mot det svarta hålet i Vintergatans centrum. All materia kommer till sist att omvandlas till den antimateria som finns i det svarta hålets inre. Om jordens omvandling till ett annat vibrationsplan skriver engelsmannen professor J. J. Hurtak i sin bok ”The Book of Knowledge”.
Solutbrott, häftiga solfläckar och mäktiga solbågar. Magnetfältet i solens atmosfär har förändrats dramatiskt!

Omvandlingsförloppet av en himlakropps koinomateria till antimateria och samtidigt till ett annat vigrationsplan påverkar direkt himlakroppens gravitations- eller magnetfält. Detta sker enligt naturlagarna. När en materia utsätts för förändringar, ändras också dess magnetfält. Detta förlopp pågår just nu i vår galax. På grund av att himlakropparnas materia håller på att genomgå en omvandling till ett annat vibrationsplan ändras även vår sols magnetfält. Denna ändring i form av kosmisk strålning påverkar direkt klimatförändringarna på jorden. Desto närmare vårt solsystem kommer Vintergatans centrum, desto fortare och kraftigare kommer klimatförändringarna att ske på vår planet på grund av den aktiva kosmiska strålningen. Ett kraftigt magnetfält minskar mängden kosmisk strålning varvid det bildas färre moln och jorden värms upp. På det viset reglerar den kosmiska strålningen jordens molntäcke. Molntäcket är mycket viktigt för jordens klimat. När magnetfältet försvagas kan mer kosmisk strålning tränga in i atmosfären varvid det bildas fler moln som resulterar i att jorden kyls av. Den här processen kan förklara kopplingen mellan materians omvandling, solaktiviteten och jordens klimat.


”Om inte sambandet mellan molnmängd och kosmisk strålning är en ren slump, måste förklaringen vara att solen har blivit mer aktiv”, säger professor Michael Lockwood, Rutherford Appleton Laboratory, England. Prof. Lockwood har gjort en ny och viktig upptäckt; någonting har hänt på solen som kan förändra hela vår uppfattning om klimatförändringarna under de senaste hundra åren. Magnetfältet i solens atmosfär har förändrats dramatiskt med en mycket större faktor än han trodde var möjligt. Sedan år 1900 har magnetfältet från solen till jorden blivit 2.5 gånger större än tidigare. Våra klimatsystem är så känsliga att redan en liten ökning som härrör från solen får betydelse för jorden, betonar prof. Lockwood.

Kort Sammanfattning

Orsaken till klimatförändringar är bland annat växthuseffekten och den kosmiska strålningen.

1. Västhuseffekten

Växthuseffekten är ett resultat av den omfattande förbränningen av fossila bränslen som leder till stora koldioxidutsläpp. Av den infallande solstrålningen återkastas normalt ca 30% av den långvågiga värmestrålningen mot rymden. I våra dagar absorberas en ökad andel av denna värmestrålning av atmosfärens vattenånga koldioxid och ozon. Resultatet blir en så kallad växthuseffekt som skulle kunna leda till en långsiktig temperaturstegring på jorden. Atmosfärens temperatur, sammansättning samt kemiska och elektriska egenskaper ändras med höjden över jordytan, något som föranlett en indelning av lufthavet i olika skikt. Växthuseffekten påskyndar klimatförändringarnas förlopp men det finns möjlighet att till viss del kunna reglera effekten på klimatet.

2. Den Kosmiska Strålningen

I varje galax centrum finns ett så kallat svart hål. Det svarta hålet beskrivs som ett område i rymden, omgivande materia som krympt till oändlig täthet och därför saknar volym. Området begränsas utåt av en sfär, händelsehorisonten, vars radie kallas Schwatzschildradie efter Karl Schwatzschild som beskrev dessa förhållanden ett par år efter det att Albert Einstein publicerat den allmänna relativitetsteorin. Schwatzschildradien är proportionell till det svarta hålets massa. Från området innanför händelsehorisonten kan inget ljus nå ut i den omgivande rymden, varvid det svarta hålet blir osynligt. Den engelske astronomen John Michell diskuterade detta ämne redan år 1784, William Herschel, 1791 och Pierre Simon de Laplace, 1796.

Det svarta hålet är en port till Vintergatans inre. Där råder ett antimateriasystem, med andra ord; en annan värld som håller på att skapas på ett annat vibrationsplan. All materia i form av stjärnor, solar och planeter är på väg mot Vintergatans centrum och kommer att passera igenom det svarta hålet. Materia har redan passerat in och fortsätter att göra så. Med tanke på att de stjärnbilder vi ser är flera miljoner år gamla är frågan om de finns kvar idag. Stjärntecknen Skytten, Svanen och Kentaur till exempel som ligger i Vintergatans centrum och vilkas stjärnbilder syns klart och tydligt kan redan ha passerat igenom det svarta hålet och nu befinna sig i Vintergatans inre. Under färden mot galaxens centrum omvandlas alla levande himlakroppars materia till ett annat vibrationsplan som motsvarar galaxens inre. Detta förlopp påverkar alla himlakroppars magnetfält, som i sin tur i form av kosmisk strålning påverkar jordens klimat. På grund härav är klimatförändringarna ett faktum. Vetenskapsmän världen över forskar aktivt i den kosmiska strålningen som styr jordens klimat men som inte kan påverkas från jorden.Den kosmiska strålningens roll för jordens klimat kan man bara förebygga med en ny typ av arkitektur, så kallad ”kosmisk arkitektur”. Den är stabilare och bättre anpassad för att klara av naturkatastroferna i samband med klimatförändringarna.

Den Kosmiska Arkitekturen är framtidens Byggnation.


Jordaxeln

Jordaxeln lutar 23.5 grader mot en axel vinkelrät mot ekliptikan, jordbanans plan. Intressant är att en gradvis axelförskjutning av jorden för närvarande äger rum. Även den påverkar klimatförändringarna. Om den skulle ”tippa över” helt för att fullfölja sin cykel kommer stora områden som nu ligger under vatten att höja sig och vice versa. En kombination av växthuseffekten, den kosmiska strålningen och en övertippning av jordaxeln är den värsta naturkatastrof en planet kan råka ut för. Jorden står inför denna kombination av naturkatastrofer och det är bara en tidsfråga innan de kommer att inträffa.

Det är mycket viktigt att ta reda på vad klimatförändringar egentligen är. Vad är den grundläggande orsaken till dem? Vad är den värld vi lever i? Vad är universum? När alla är medvetna om vad klimatförändringar är och att det inget finns att göra åt saken, annat än att planera och bygga på ett nytt sätt för att kunna fortsätta att leva på denna planet så kommer plånboken att öppnas världen över. Då kommer tiden att vara mogen för nytänkande i samband med ekonomi och klimatförändringar. Antingen satsar man kapital för att behålla och förlänga livet här på jorden eller också investerar man endast för att tjäna pengar kortsiktigt.

Inom UFO forskningen finns det uppgifter om att ljusets hastighet skulle vara ca 750.000 km per sekund. Skulle detta rykte vara riktigt skulle avståndet mellan vårt solsystem och Vintergatans centrum halveras till 14.000 ljusår.

Det är känt sedan länge att det svarta hålet existerar. Likaså är det känt att det i det svarta hålet dyker upp en ny värld. Vad som däremot är nytt är att där finns en port till ett visst vibrationsplan och att all levande materia i form av solar, stjärnor, planeter och månar omvandlas till det rätta vibrationsläget på väg genom det svarta hålet. Med andra ord; det svarta hålet är en materieomvandlare till galaxens inre värld. Se vidare länken ”universum” så upptäcker du hela sammanhanget.

Ny astronomisk upptäckt

Den Mörka Galaxen

Slutet av februari 2005 kunde man läsa följande i tidningarna: ”Mörk galax ett rymdgenombrott”. Den mörka galaxen hittades på 50 miljoner ljusårs avstånd av två radioteleskop i brittiska Cheshire och i Puerto Rico. Den finns i Jungfruns (Virgo) stjärnbild och har fått namnet VirgoH121.

En mörk galax innehåller en stor materiemassa som roterar likt en vanlig galax men som inte innehåller några stjärnor. Tidigare liknande fynd har vid närmare betraktande visat sig bestå av stjärnor. VirgoH121 har inte något synligt spår av stjärnor.

Denna upptäckt av den mörka galaxen styrker ytterligare att ett svart hål i mitten av en galax slutligen suger in alla stjärnor. Därmed har galaxen VirgoH121 tappat den synliga yttre kontakten med de andra galaxerna. I galaxens inre börjar en ny värld att skapas. Galaxen VirgoH121 ligger långt före oss, dvs vår galax Vintergatan som också på väg att bli en mörk galax.

Även Bibeln talar om detta: ”/…/ och solen skall förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva /…./” ….Och tecken skola ske i solen och i månen och i stjärnorna….

Denna ovanstående upptäckt förstärker den kosmiska strålningens verkan i samband med klimatförändringarna.

På väg till en högre vibrationsplan

Materiens Förnyelse

Sedan februari 2005 kunde man läsa att astronomer har upptäckt en mörk galax i Jungfruns stjärnbild. Den mörka galaxen kunde bekräfta att svarta hål som finns i varje galax centrum suger in alla himlakroppar och slutligen bildar en mörk galax. Om den nya upptäckten kunde man läsa i februari 2006 följande: "Svarta hål föder stjärnor."

Forskare vid University of Leicester i England och det tyska Max-Planck-Institut für Astrophysik har funnit att ett svart hål i Vintergatans centrum föder stjärnor i stället för att äta dem.

Runt det svarta hålet ligger en rad stjärnor på ett avstånd av endast ett ljusår. Stjärnor bör inte kunna bildas så nära ett svart hål, så man har hittills antagit att stjärnorna fötts 100 ljusår längre bort och sedan rört sig närmare hålet. Enligt de engelska och tyska astronomerna är det dock ett problem med den här teorin. För att kunna överleva en 100 ljusår lång resa måste stjärnmyllret vara mycket stort och borde bland annat innehålla hundratusentals så kallade lätta stjärnor. Nu har NASAs Chandrasond vänt blickarna mot det svarta hålet, och det har visat sig att det inte finns några lätta stjärnor där. Därmed kan stjärnorna nära hålet inte komma långväga ifrån utan måste ha bildats av gas och stoft, som ligger i en skiva runt hålet.

Med denna upptäckt bevisar astronomer att himlakropparna går igenom en så kallad materiaomvandlingsprocess, dvs materien förnyar sig ju närmare dem kommer det svarta hålets närhet. De kunde även upptäcka att de stjärnor/himlakroppar som befinner sig i en skiva runt hålet består av gas och stoft. Stjärnor i ett svart håls närhet inte kan uppstå i form av gas och stoft. Nära svarta hål sker deras sista omvandlingsprocess innan dem osynligt försvinner i det svarta hålet. Om man vet vad Universum är och den roll som en galax har, så vet man att den har en naturlig process som inte går att undvika. Därmed går inte heller att ändra på klimatförändringar.
Studera även länken den mörka materien.

Den Mörka Materien
The End of Science


Gå tillbaka