Arken

Den Sumeriska Arkitekturen
Ziusudra/Utnapishtim

av Josef Kemény


Staden Schuppurak/Schuruppak, Arken och Syndafloden/Översvämningen

Ark (ytterst av latinets a’rca =kista, låda). Eftersom en kista eller låda varken är båt eller fartyg bör arken då betyda ”huskropp som flyter på vattnet” i detta sammanhang.Det Babylonska Gilgamesh-eposet berättar om Utnapishtim, den legendariske överlevaren av syndafloden. I Sumeriska texter kallas han Ziusudra.

För ganska länge sedan påträffade man i staden Nippur - 150 kilometer söder om Bagdad - ett helt sumeriskt bibliotek på cirka 60.000 lertavlor. Här finner man på en sexspaltig tavla den äldsta skildringen av syndafloden. Tavlan anger fem städer som existerade före syndafloden: Eridu, Badtibira/Bad-tibira, Larak/Lagash, Sitpar/Sippar och Schuppurak/Schuruppak/Shuruppak. På denna hittills äldsta tolkade tavla heter överlevaren Ziusudra. Det berättas att han levde och verkade i staden Schuppurak där han byggde sin ark. Här har vi alltså en ännu äldre skildring än den i Gilgamesh-eposet.

Zikkurat är ett exempel på den Sumeriska arkitekturen


Den Sumeriska arkitekturen kännetecknas av detta mönster med rader av fyrkantiga plattformar ovanpå varandra, med varje plattform något mindre än den närmast under. Grundat på detta kan man rekonstruera den ark som Ziusudra byggde i staden Schuppurak. Nedan är modellen av arken Ziusudra och hans familj samt några andra i hans sällskap använde när floden kom. Varken i sumeriska texter eller i Gilgamesh-eposet beskrivs hur arken såg ut eller hur stor den var. Inte heller uppges var den strandar. I texterna nämns endast ett berg / en bergfot någonstans på jorden.
Arken bestod av en huskropp försedd med fyra ben
Arken var redo för regnet
Och Arken flöt på vattnet medan regnet föll
Efter det att regnet upphördes var det skönt att se sol och stillhet igen. Det var hälsosamt att tillbringa en del av dagen på terasserna i arken från år till år.
När vattnet slutligen börjar sjunka undan, sjunker arken med ner och strandar vid ett berg, bergfot eller bergdal.
När vattnet hade sjunkit undan började livet igen. Ziusudra och hans familj använde arken som ett hus där alla bodde.

Ziusudra med familj bodde och verkade i staden Schuppurak. Där fanns gott om människor som följde den vetenskapliga utvecklingen samt dess budskap och Ziusudra byggde tusentals arker. Den tid som rådde i Sumerien före floden återspeglar dagens situation med bland annat kriminalitet, korruption, krig, terrorverksamhet, religionsmotsättningar och elände. En del av befolkningen visste att floden skulle komma och förberedde sig för den kommande katastrofen, men den största delen av befolkningen brydde sig inte om framtiden. När floden kom hade hundra tusentals människor förberett sig med sina arker för att rädda sig undan döden. Deras arker strandade överallt på jorden och därmed har de flesta raser av människor och djurarter samt de fyra blodgrupperna bevarats.

Den Forna Arken i Lemeks tid

Den Nya Arken


--------------------------------------------------------------------------------------------

Noa/Noak

Om Noak eller Noa står ingenting i varken sumeriska texter eller i Gilgamesh-eposet. Att en ark skulle ha byggts av en man vid namn Noa finns endast omnämnt i bibelns Gamla Testamente. Ett babyloniskt Atra-hasis epos från ca 1600 f Kr berättar om hur människorna skapades för att tjäna gudarna, om hur de sedan störde gudarna och då straffades med pest, torka och slutligen syndafloden och hur Atra-hasis räddades i en farkost. I ”Qumranrullarna” som påträffades vid Döda havet 1947 ingår Lemekrullen där det berättas en del om Noa.

Lemekrullen skildrar en mycket fantastisk tilldragelse. Eftersom rullen bara bevarats i brottstycken, saknas meningar och hela stycken i texten. Men det som är kvar är alldeles tillräckligt märkligt för att vara värt en redogörelse här.
Enligt den tradition som här nedtecknats kom tusenkonstnären/timmermannen Lemek en vacker dag hem och fann till sin överraskning att han begåvats med en ny telning, som av sitt yttre att döma absolut inte kunde vara hans egen ättelägg/biologisk son. Lemek förebrådde då häftigt sin sambo Bat-Enosch och förklarade att barnet under inga omständigheter kunde vara hans. Men kvinnan Bat-Enosch svor vid allt heligt att barnet var av Lemeks, säd, och inte avlats av vare sig en soldat eller någon främling eller någon av "himlens söner". (Inom parantes en liten fråga: vad för slags "himlens söner" var det som Bat-Enosch talade om? Men hur som helst utspelades alltså detta familjedrama redan före syndafloden.)

Tusenkonstnären Lemek trodde emellertid inte på sin sambos bedyranden och beredde sig, högst upprörd, att gå till sin fader Metusela och fråga honom till råds. Han sökte alltså upp sin gamle far och berättade hela den bedrövliga familjehistorien. Metusela lyssnade eftertänksamt, funderade på saken, och utgick sedan för att rådgöra med sin far, den vise gamle Hanok. Hanrejeriet i familjen föreföll den gamle fadern så obehagligt, att han var beredd att ge sig ut på en lång och strapatsfull färd - här gällde det att till varje pris få klarhet i den lille gossens härstamning. Metusela berättade alltså för Hanok om hur det i sonens familj hade dykt upp en gosse som mer liknade en himmelsson än en människa; ögonen, håret, örat, huvudet, hyn, hela gossens väsende placerade honom i en särställning inom familjen.
Den kloke gamle Hanok lyssnade noga och skickade sedan hem sin son den gamle Metusela med den utomordentligt oroande upplyssningen att en väldig naturkatastrof/översvämning snart skulle drabba mänskligheten och allt "kött" då skulle förintas, därför att det blivit ont och förskämt. Men den där lille bortbytingen som var en himmelsson genom kvinnan Bat-Enosch gick däremot igenting att göra åt eftersom trycket från myndigheterna och prästerskapet var enormt så att Lemek aldrig kunde befria sig från gossen som sedermera fick namnet Noa. Vidare i Lemekrullen kunde man inte tyda på att Noa skulle ha byggt en ark. (Förutom Noa var ytterligare ännu ett barn inblandad i Lemeks faderskapsärende.)

Av Lemekrullen framgår klart och tydligt att Noa inte var Lemeks biologiske son, därmed tillhörde Noa inte Lemeks stamträd. Vidare kan man läsa att den gamle Henok, Lemeks farfar levde och hade information om den kommande floden/översvämningen, precis motsatsen som står i GT att "Hanok vandrade i umgängelse med Gud i trehundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar. Alltså blev Hanoks hela ålder trehundra sextiofem år. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort." I detta sammanhang är Lemekrullen som godtagbar i första hand.
Det finns många frågor kring tusenkonstnären Lemek bl a vem var hans biologiske son? Enligt sägnen var Lemek timmerman och husbyggare och hade en son och en dotter. Var det Lemek som lärde Ziusudra bygga ark? Var Ziusudra Lemeks biologiske son och på så sätt hade lärt sig att bygga arken? Levde Lemek när floden kom? Lemekrullen skrevs förmodligen av Lemek själv eller hans biologiske son.


Man kan tänka sig att arken som Ziusudra byggde under Lemeks tid bestod av en huskropp med fyra ben som inte var förankrade i marken, vilket gjorde att arken flöt vid översvämningen.
Drömhuset med Drömläget
En och Tvåplans Familjehus
Flerbostadshus och Byggnader